Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Passion for Sushi

Artikel 1 - Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/uitgebrachte offerte van de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 56308337, handelend onder de naam Passion for Sushi.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Passion for Sushi en opdrachtgever(s) en/of leveranciers van diensten/goederen gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Passion for Sushi te supporten/ organiserenevenement.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het supporten/organiseren van een evenement of een reservering heeft gepleegd, dan wel degene in wiens naam Passion for Sushi een evenement verzorgt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd.
1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Passion for Sushi te supporten/organiseren.

Artikel 2 - Werkingssfeer:

2.1 De opdrachtgever/leveranciers aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Passion for Sushi of door het deelnemen aan een evenement van Passion for Sushi.
2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde, tenzij Passion for Sushi en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.
2.3 Passion for Sushi is alleen gebonden aan wijzigingen en/of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, als deze schriftelijk zijn geaccepteerd.
2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Passion for Sushi en de opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst:

3.1 De opdrachtgever kan een optie nemen op een workshop, datum en tijd. Deze optie blijft een week in onze agenda staan. Binnen deze week kan de opdrachtgever een definitieve reservering maken.
• Na deze week komt de optie te vervallen.
• Wanneer u besluit de optie definitief te maken bevestigd Passion for Sushi deze optie.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand, op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Passion for Sushi aanvaardt.
3.3 Alle gemaakte overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Passion for Sushi zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Artikel 4 - Prijs:

4.1 Passion for Sushi hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de workshop, waarbij de te nuttigen drankjes niet zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Voor alle overige prestaties van Passion for Sushi geldt een op maat gemaakte offerte.
4.3 De prijzen op de website zijn exclusief BTW.
4.4 Passion for Sushi accepteert een boeking wanneer er een minimum aantal deelnemers zijn, welke op de website is genoemd. Mocht de groep met minder deelnemers zijn, en de opdrachtgever is bereid om te betalen voor het minimum aantal deelnemers, wordt de boeking geaccepteerd door Passion for Sushi. De opdrachtgever heeft het recht om de groep alsnog compleet te maken.
4.5 Passion for Sushi is gevestigd in Zandvoort. Voor Sushi workshops op locatie buiten een straal van 50 kilometer vanaf Zandvoort brengt zij € 0,20 per km (heen en terug) reiskosten in rekening. De eerste 50 km zijn gratis. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend.

Artikel 5 - Wijze van facturering en betaling:

5.1 Bij het sluiten van de overeenkomst worden de totale kosten van het evenement door Passion for Sushi begroot. 100% van het bedrag genoemd in onze offerte/factuur dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het evenement/workshop door de opdrachtgever te zijn voldaan op de rekening van Passion for Sushi.

Artikel 6 - Opdrachtswijzigingen:

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden doorberekend.
6.2 Wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement/workshop schriftelijk aan Passion for Sushi kenbaar te worden gemaakt en door Passion for Sushi te worden geaccepteerd.
6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Passion for Sushi worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement/workshop.
6.4 Indien het aantal definitieve deelnemers naar boven afwijkt van het aantal deelnemers dat vooraf door de opdrachtgever is doorgegeven, wordt het in artikel 4.2 overeengekomen bedrag per extra deelnemer alsnog in rekening gebracht.

Artikel 7 - Overmacht:

7.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Passion for Sushi kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat Passion for Sushi door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.
7.2 Onder overmacht wordt verder onder meer, maar niet alleen verstaan:
a. iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeacht haar oorzaak.
b. te late levering van een of meer leveranciers aan Passion for Sushi.
7.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Passion for Sushi opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan dertig dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.4 Indien Passion for Sushi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is Passion for Sushi gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel het uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid:

8.1. Passion for Sushi is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Passion for Sushi.
8.2 Indien en voor zover Passion for Sushi - om welke reden dan ook - aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

Artikel 9- Annulering van de overeenkomst:

Het door de opdrachtgever aan Passion for Sushi opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
a: Bij annulering meer dan 7 dagen voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Passion for Sushi te betalen.
b. Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Passion for Sushi te betalen.

Artikel 10 - (Be)eindigen van de overeenkomst:

Indien Passion for Sushi het door haar conform artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag niet uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 gehouden is 100% van de reserveringswaarde aan Passion for Sushi te voldoen, zonder dat Passion for Sushi aan de opdrachtgever enige schadevergoeding is verschuldigd.

Artikel 11 - Auteursrecht:

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Passion for Sushi tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Passion for Sushi.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

Op alle offertes en overeenkomsten tussen Passion for Sushi en opdrachtgever/leverancier is Nederlands recht van toepassing.